Historie a vznik pionýrské skupiny

Pionýrská skupina Táborníci se sídlem ve Valašské Meziříčí vznikla 9.10.1990 na Ustavující schůzi kolektivu pionýrských pracovníků, která se uskutečnila na ZŠ Křižná.
Vedení skupiny pracovalo ve složení, Zdeněk Veselý, Jaroslav Dobiáš, Drahomíra Kyselá, Eva Hanáková, Dáša Moravcová, Radka Včelná a Drahomíra Kejvalová.

Činnost zahájily tři oddíly:

ml.všeobecný – vedoucí Jaroslav Dobiáš, instruktorka R.Včelná a D.Kejvalová
všeobecný – vedoucí Dáša Moravcová
turistický -vedoucí Zdeněk Veselý

Ve třech pionýrských oddílech pracovalo celkem 47 pionýrů, instruktorů a vedoucích.

Činnost skupiny je zaměřena zejména na poznávání přírody, turistiku a tábornictví (pobyt v přírodě), sportovní a kulturně – poznávací aktivity. Na pravidelných schůzkách, které probíhaly v prostorách školy, se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, naučily se tábornickým dovednostem, které využívají na jednodenních i vícedenních výpravách a na letním táboře. V dětech se snažíme probudit lásku k přírodě, ke kamarádství. Naše zajímavá činnost jim nabízí spoustu zážitků, na které všichni starší členové rádi dodnes vzpomínají.

Mimo naše vlastní výpravy a jiné aktivity se účastníme akcí pořádaných v rámci města či republiky např. Bambiriáda, Ledová Praha, celostátní finále Tábornické stezky..

Mezi naše reprezentační úspěchy patří řada předních umístění, jak v turistických tak sportovních soutěžích např. v turisticko-tábornické stezce, vybíjená, florbal a volejbal.

Každoročně pořádáme krajské kola ve vybíjené a volejbale, v roce 2004 jsme uspořádali pro všechny pionýrské oddíly republikové finále ve vybíjené.
Naše celoroční činnost vyvrcholí na letním táboře, nejčastěji jezdíme do okolí Českého ráje – Střevač, Bukvice

Kdo jsme …

Pojem Pionýr vyjadřuje myšlenku moderního, průkopnického, ideu hledání, touhy po poznání. Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka-objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Naše sdružení chce svoji prací plně dostát významu tohoto pojmu.

Svojí činností jsme především sdružením dětí a mládeže, přičemž členství dospělých není vyloučeno. Členem se může stát každé dítě, dospívající i dospělý bez jakýchkoliv rozdílů ať už sociálních, národnostních, náboženských či politických.

Umožňujeme jednotlivým kolektivům samostatně rozhodnout o náplni své činnosti i o své struktuře – vytvářet oddíly, družiny, kluby, posádky a podobně dle svých zájmů a potřeb.

Jako hlavní výchovný prostředek užíváme hru ve všech jejích podobách.

Jsme sdružením dobrovolným a otevřeným – hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme se osvětou, výchovou, vzdělávací a charitativní činnosti.

Ve všech svých aktivitách zdůrazňujeme různorodost a všestrannost jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti dítěte a mladého člověka.

O co Pionýr usiluje?

U členů i ostatních účastníků naších akcí se snažíme o plné zapojení do činnosti kolektivu, které odpovídá schopnostem a možnostem každého jednotlivce. Prostřednictvím her chceme přinášet dítěti a mladému člověku vše, co může v dospělosti využít ve vztahu nejen k sobě samému, ale i ke svému blízkému i vzdálenému okolí

Přispíváme k výchově čestného, svobodného, samostatného, spravedlivého, aktivního a solidárního. Touto svojí činností, vlastním příkladem a jednáním se podílíme na rozvoji osobnosti dítěte a mladého člověka, chceme být přínosem pro společnost, podílet se na prevenci kriminality.

Vytváříme podmínky pro to, aby hodnoty z významných dokumentů – Úmluva a právech dítěte, Listina základních práv a svobod a podobně, pronikaly do vědomí lidí a aby jejich formální ustanovení nebyla porušována.